Stefan Eriksson nytt rektorsråd för god forskningssed

2018-02-21

Från och med februari är Stefan Erikssonrektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet. Ett nytt uppdrag som innebär att både vara rådgivare till rektor och att samordna universitetsövergripande frågor på området. 

Stefan Eriksson, foto: Josepine Fernow
Stefan Eriksson, docent i forskningsetik

Stefan Eriksson är docent och lektor i forskningsetik hos Centrum för forsknings- och bioetik (CRB). Hans forskning handlar om frågor som oredlighet i forskning, reglering av forskning och publiceringsetik. Han hoppas att uppdraget som rektorsråd ska skapa möjligheter att sprida kunskap om forskningsetiska frågor.

- God forskningssed är ett medel för en trovärdig, framgångsrik forskning. Därför är det viktigt att Uppsala universitet kännetecknas av hög integritet. Det handlar inte bara om att undvika oredlighet utan i ännu högre grad om att sträva efter tillförlitlighet, ärlighet och ansvar. I den meningen är det en kvalitetsfråga, säger Stefan Eriksson.

Genom att arbeta samordnat och strategiskt både inom och utanför universitetet hoppas Stefan Eriksson kunna ta vara på det engagemang som redan finns för frågorna. Ett förebyggande arbete med kvalitet och forskningsetik är centralt för både god forskningssed och förtroendet för forskningen. En värdefull del av arbetet är en intern kultur med ett levande samtal kring forskningsetiska frågor.

- De som lärs upp till forskare kommer i första hand att göra som dem de har omkring sig – inte som de blir tillsagda. Därför måste vi skapa forskningskulturer som inte överdriver forskningens drag av tävlan utan istället söker samarbete och öppenhet, säger Stefan Eriksson.

Forskningsverksamheterna behöver öppna diskussioner om hur man skapar en ansvarsfull forskningsmiljö och undviker fusk och andra avvikelser. Ett fortsatt gott förtroende för forskningen är beroende av ett rättssäkert och tydligt system som hanterar anmälningar, både på lärosätesnivå och nationellt. Därför välkomnar CRB Uppsala universitets satsning. 

Anna Holm

Mer nyheter från CRB