Boksläpp: På spaning efter etik inom hälso- och sjukvård

2018-06-13

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå? Erika Falkenström och Anna T Höglund behandlar frågorna i "På spaning efter etik". 

En ny bok av etikforskarna Erica Falkenström och Anna T. Höglund undersöker behovet av etisk kompetens i vårdens ledningsfunktioner. 

Hälso- och sjukvården har allvarliga problem med arbetsmiljö och kompetensförsörjning, vårdköer, brister i patientsäkerhet och att ge en god vård på lika villkor till hela befolkningen. Det innebär att människors liv, hälsa och värdighet står på spel. Hur ska allmänheten kunna känna tillit till att vården fungerar som den ska den dag man behöver den?

De etiska krav på vårdens professioner är höga. Men landstingspolitiker, opolitiska chefstjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer har genom sina beslut ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor – och därmed över de professionella yrkesgruppernas möjligheter att kunna leva upp till målet med en god och säker vård på lika villkor för hela befolkningen. Hur ser dessa nyckelgrupper av aktörer i hälso- och sjukvårdens  ledningsorganisation på sitt etiska ansvar? Vilka prioriteringar och etiska konsekvensanalyser gör de? Hur integrerar de etik och vårdens värdegrund i sitt arbete med ledning och styrning på landstingsnivån?

Erica Falkenström och Anna T. Höglund har analyserat centrala styrdokument, observerat möten och intervjuat landstingspolitiker, opolitiska chefstjänstemän och vårdgivares högsta chefer. I På spaning efter etik söker de svar på frågan: Vilken etisk kompetens fordras för att dessa inflytelserika aktörer ska kunna ta ett etiskt ansvar för ledning och styrning av hälso- och sjukvården? Boken avslutas med en diskussion om hur forskningsresultaten kan omsättas i praktiken.

Falkenström, E. och Höglund, A. T. 2018. På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Stockholm: Apell Förlag.

Läs mer på Etikbloggen

Mer nyheter från CRB