Etisk kompetens och Ej HLR-beslut

2018-07-10

Inom cancervården är det vanligt med beslut om att inte återuppliva patienter med hjälp av hjärt-lungräddning. De sjuksköterskor och läkare som deltar i beslutsprocessen står inför etiska dilemman. För att agera med patientens bästa i åtanke behöver de lita på sina etiska omdömen. Då behöver de etisk kompetens. 

I en artikel i BMC Medical Ethics reflekterar läkare och sjuksköterskor över sin etiska kompetens och ej HLR-beslut. De delar med sig av sin syn på vad deras etiska kompetens borde innehålla, och hur den skulle kunna utvecklas. Svårighetsgraden och stigmatiseringen av cancer orsakar stor sårbarhet hos patienter och deras familjer. Det ställer stora etiska krav på den som fattar ej HLR-beslut.

En av författarna, Mona Pettersson, beskriver att för att fatta etiskt riktiga ej HLR-beslut måste sjuksköterskor och läkare utveckla passande värderingar och förbättra sin kunskap om etiska teorier och relevanta riktlinjer. Sjuksköterskor och läkares etiska kompetens är tätt sammanlänkad med gruppernas respektive arbetsuppgifter. Därför skiljer sig deras upplevelser av beslutsfattandet åt. Det finns ett behov för sjuksköterskor och läkare att kommunicera med varandra om besluten.

Grunden för sjuksköterskor och läkares etiska kompetens läggs inom deras respektive utbildningsprogram. Författarna menar att även arbetsplatsen måste erbjuda möjligheter att reflektera och diskutera etik inom vård i livets slutskede inom onkologi och hematologi. Att förbättra den etiska kompetensen är nödvändigt för att förbättra samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i samband med ej HLR-beslut för patienter. Det är en förutsättning för att deras etiska kompetens ska fortsätta hålla hög nivå. 

Pettersson, M. Hedström, M Höglund, Anna T. (2018) Ethical competence in DNR decisions –a qualitative study of Swedish physicians and nurses working in hematology and oncology care, BMC Medical Ethics

Anna Holm

Mer nyheter från CRB