Åsa Grauman

Åsa Grauman

Master i folkhälsa
Doktorand

Åsa Grauman kom till CRB i november 2016 som forskningsassistent och började sin forskarutbildning i mars 2017. Hon arbetar ett projekt om riskkommunikation kring hjärt- och kärlsjukdom. Fokus är på deltagarnas förståelse och preferenser. Hon tog sin masterexamen i folkhälsovetenskap år 2013 (Uppsala universitet). I sin masteruppsats studerade hon hur personal på en vårdcentral upplevde implementeringen av regionala riktlinjer för hypertoni. Åsa Grauman är intresserad av hur riskkommunikation, riskperception och patientpreferenser påverkar prevention och behandling av kroniska sjukdomar och de etiska frågor detta för med sig. 

E-post: asa.grauman@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 44