Ålder, utbildning och kunskap om hälsa påverkar hur vi förstår risk

2016-05-19

Vi vet att människor har svårt att tolka riskinformation. Det gör det svårt för forskare som vill veta hur folk väger risker mot nytta. En ny studie visar att vår förmåga att förstå risk påverkas av ålder, utbildning och hälsokunskap. Det betyder att forskare behöver utveckla strategier för att kunna undersöka hur människor har för preferenser när det gäller riskinformation.

Ett sätt att mäta hur vi väger risker mot nytta när vi fattar beslut om till exempel behandlingar är en metod som kallas discrete choice experiment (DCE). Det är en typ av enkät som gör det möjligt för forskare att se hur den som svarar väger olika egenskaper hos till exempel en behandling och vilken relativ vikt de lägger vid dem. Men om den som svarar på enkäten inte förstår informationen de får om risk blir det ett trubbigt instrument. Det tappar också i exakthet när människor delar in risk i kategorier som gör det lättare att hantera och förstå, som till exempel hög, medel eller låg risk.

De flesta av oss använder komplexa strategier för att fatta beslut och klarar av att fylla i en DCE-enkät. Men det finns några grupper som sticker ut. En studie som nyligen publicerades i BMC Medical Research Methodology visar att människor som har lägre utbildning och hälsokunskap tycker att det är svårt att förstå all information de får. De här grupperna tenderar också att använda mindre komplexa beslutsstrategier när de fyller i enkäten. Enligt författarna har de här grupperna dessutom svårt att tolka och förstå de riskattribut som enkäten innehåller.

Jorien Veldwijk är en av författarna. Hon har arbetat med DCE i flera år och enligt henne borde det vara standard att inkludera ålder, utbildning och hälsokunskap när man utformar DCE-enkäter. Hon rekommenderar också ordentlig pilottestning när enkäten utvecklas och anser att man bör låta deltagarna tänka högt under testningen.

Studien baseras på strukturerade intervjuer med 70 deltagare som utvärderade och fyllde i fyra DCE-enkäter muntligt. Enligt författarna bör forskare som använder DCE vidta vissa åtgärder för att undvika att resultatet påverkas av deltagarnas ålder, utbildning och kunskap om hälsa. De föreslår att de här grupperna får fylla i enkäterna i en typ av mini-labb där en forskare är med hela tiden för att förklara enkäten och svara på frågor. Om enkäten ges online föreslår de olika tekniska lösningar där förklaringar av attributen kan finnas som pop-up texter eller ljud som kan upprepas när valen görs, om deltagaren behöver och vill.

Läs artikeln i BMC Medical Research Methodology: Exploring how individuals complete the choice tasks in a discrete choice experiment: an interview study

Intervju med Jorien Veldwijk

Josepine Fernow

Jorien Veldwijk
Jorien Veldwijk är DCE expert och forskar om riskinformation.

Mer nyheter från CRB